Отчетен доклад за месеците юни и юли 2013 г.Отчетен доклад

на директора на ПГИ „Рачо Стоянов” - Дряново

Мария  Иванова Събева  - функционален експерт организатор ученически практики  по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”

за   месеците  юни и юли 2013 г.

 

І. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

Дейност 1: Данни, анализи и публичност на модерното практическо обучение за ученици от системата на ПОО

 

Реализирани дейности за популяризиране на проекта.

 

- проведено заседание на Педагогическия съвет за представяне на  реализираните дейности по проекта   за периода от месец  февруари до месец май 2013 г.

 

На заседание на Педагогическия съвет, проведено на 08.07.2013 г. в подробен отчет за периода от месец февруари до края на месец май бяха представени всички дейности, извършени по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд

Екипа на проекта  изрази своето задоволство от факта, че този проект даде възможност на   нашите ученици да работят  активно в една истинска работна среда. По този начин чрез практическото си обучение  те повишиха  своята професионална квалификация, придобиха умения  и отговорности за работа в екип.

- проведена среща с  учениците-стажанти и учениците от 10-те класове за представяне на извършените дейности  по проекта.

На 27.06.2013 г. се проведе среща-разговор  на екипа на проекта с учениците-  участници в проекта и тези, които биха могли да се включат през следващата учебна година. Пред стажантите бяха представени извършените дейности и  постигнатите резултати до този момент. Тези ученици, които са приключили своето практическо обучение по проекта  през месец май и юни споделиха  добрите си впечатления от работните места, от  загрижеността  на наставниците към тях, които са ги научили на много практически операции, свързани със счетоводното отчитане  на фирмите. Представен беше проекта  и пред бъдещите участници в него, които определено изразиха своето намерение за участие  през новата учебна година.  

  • проведени срещи с  наставниците на учениците в отделните фирми.

През месец юни и юли проведох срещи  с наставниците  на  учениците, приключили практическото си обучение през  тези два месеца.Те изразиха своите мнения относно създадените взаимоотношения с учениците-стажанти и задоволството  от това, че са успяли да предадат своя опит в счетоводната работа на обучаемите, че са ги научили да работят отговорно и да спазват вътрешния трудов ред  и дисциплина на  фирмите.

- публикуване на отчета за извършените дейности по проекта за изминалия отчетен период и снимки на учениците-участници в проекта в сайта на гимназията. Други публикации в местни и регионални  издания не са правени.

.  

Дейност 2: Установяване на устойчив механизъм за сътрудничество между системата на ПОО и българския бизнес за осигуряване на практическо обучение на ученици от системата на ПОО

През този период след проведените срещи със следните наставници, някои от които са и управители на фирмите:

  • Емилия Данчева / наставник на  учениците-стажанти Кристина Киселкова, Мариета Иванова и Ганимир Минчев от 11а клас.
  • Христина  Хаджигенчева / на Димо Енев от 11а клас/
  • Анна Найденова / на Силвана Груева от 11б клас и Благовеста Минева от 11 а клас/
  • Християна Дечева / на Елеонора Костова и Есма Христова от 11 в клас/
  • Жени Станчева / на Мариана  Георгиева от 11б клас/
  • Ганка Тодорова / на Кристияна Блажева от 11б клас и Калина Бъркалова от 11а клас/
  • Таня Дамянова / на Цеца Маркова от 11б клас

се създадоха устойчиви взаимоотношения, които ще се отразят на бъдещите  ни контакти и взаимовръзки за повишаване на  професионалната квалификация  на нашите ученици.  Това ще им даде възможност за по безпрепятствено  навлизане в реалния бизнес като бъдещи счетоводители, финансисти, данъчни и митнически посредници.

 

Дейност 3. Подготовка на успешно практическо обучение и изграждане на секторни мрежи от учители и наставници за практическо обучение

 

През тези два месеца продължи работата на наблюдаващите учители и консултанти, които следяха изпълнението на заложените по график дейности и посещаемостта  на стажантите. Консултантите Стела Бояджиева и Бистра Попова извършиха анкетиране на успешно завършилите практическо обучение  ученици. Заедно с наблюдаващите учители и наставниците от фирмите, те   обсъдиха определени критерии и показатели за оценяване  напредъка на стажантите. От своя страна  Светлана Енчева и Виолета Белчева като наблюдаващи учители непрекъснато контролираха и наблюдаваха протичането на практиката на учениците, контролираха и подпомагаха дейността на наставниците.  Съвместно оцениха придобитите знания и умения на участниците, като нанесоха  резултатите в стажантските книжки. Всички успешно приключили практиката ученици разработиха предварително  определените теми, които представиха и бяха проверени от членовете на екипа.   Това спомогна  и за  крайното оценяване на цялостното практическо обучение.

 

Дейност 4: Провеждане на практическо обучение на ученици от системата на ПОО и удостоверяване на резултатите от него за индивидуалните участници-ученици

 

Всички ученици, включени в проекта провеждаха практиката  в смесена форма на обучение. Към 31 юли успешно приключиха целия обем от 240 часа следните 20 стажанти:

- от специалност „Банково дело” 11а клас -Благовеста Йорданова Минева, Димо Красимиров Енев, Цветомир Божанов Христов, Мариета Даниелова Иванова, Кристина Емилова Киселкова, Кристина Минева Каравелева, Калина Любомирова Бъркалова, Гергана Петкова Стоянова,  Рени Богданова Георгиева, Иван Пламенов Пръвчев, Ганимир Миленов Минчев

- от специалност „Оперативно счетоводство” 11б клас -   Кристияна Веселинова Блажева, Силвана Цветанова Груева, Деница Колева Гатева, Марияна Михайлова Георгиева, Симона Светломирова Симеонова

- от специалност „Митническо и данъчно обслужване” 11в клас – Елеонора Сашева Костова, Есма Пенчева Христова, Венелина Красимирова Костова, Денислав Йонков Рачев

През месец август ще приключат практическото обучение още  3-ма практиканти.

Наблюдение и анализ на практики:

  • брой проверки, осъществени от директора –   7
  • брой проверки, осъществени от наблюдаващите учители –  13

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ

 

От проведените посещения, наблюдения, срещи и разговори с наставниците  и управителите на фирмите-партньори по проекта, се установи, че те са доволни от работата на нашите стажанти.Определено това са едни добри практики, които дават възможност за прилагане на теоретичните знания на практика чрез изпълнение на различни по трудност дейности, като се развиват професионални умения и навици на учениците , необходими за  тяхната бъдеща професия. Учениците се научиха да бъдат отговорни при поставянето на определени задачи, които трябва да се изпълняват качествено и  навреме, да работят в екип, да спазват трудовата дисциплина, да проявяват заинтересованост към  работата, да бъдат мотивирани, да имат стремеж към висока информираност и към усвояване на новостите в професията.

Включените 24 ученика  в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново започнаха успешно практическото си обучение без проблеми.  По-късно се появи проблем с   ученичката Мартина  Ганчева Джерманска от 11б клас, специалност „Оперативно счетоводство”, която не посещаваше  утвърдените  часове по графика. Проведох няколко разговора с ученичката Мартина Джерманска  и наставничката   Албена Бошнакова, след което направих предложение за  удължаване на графика на дейностите, но това не се осъществи поради  нежелание на ученичката да продължи обучението си. Наложи се прекратяване на договора с наставничката и фирма „Ико Асист” ЕООД – Габрово..

До този момент работата по изпълнение на дейностите по проекта се извършва, без да имаме проблеми с фирмите.

 

ІІІ. Трудности и проблеми при реализиране на дейностите

 

Недостатъчни са проверките, извършени от наблюдаващите учители, поради липса на средства за покриване на техните разходи. Не могат да се осъществяват  ежедневни преки наблюдения  върху работата  на учениците-стажанти от наблюдаващите учители.

ІV. Възможни решения за преодоляване на трудности и проблеми

 

Необходим е по- добър   ежедневен контрол и наблюдение  върху  посещаемостта и работата на стажантите.

 

 

 

 

 

Мария Събева

Директор на  

ПГИ” Рачо Стоянов” – Дряново
« назад