Отчетен доклад за месец август по проект "Ученически практики"Отчетен доклад

на директора на ПГИ „Рачо Стоянов” - Дряново

Мария  Иванова Събева  - функционален експерт организатор ученически практики  по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”

за   месец  август 2013 г.

 

І. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

Дейност 1: Данни, анализи и публичност на модерното практическо обучение за ученици от системата на ПОО

 

Реализирани дейности за популяризиране на проекта.

 

- проведена среща на  членовете на екипа за  обсъждане на  резултатите от успешно приключилите практиката ученици.

 

На 29.08.2013 г. се проведе среща на училищния екип във връзка с приключването на практическото обучение на последните  трима ученици-стажанти. Наблюдаващите учители споделиха  своите наблюдения по време на извършените проверки на практикантите, като изразиха мнение, че са необходими повече часове за тази дейност. Общо е впечатлението, че  участието на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов”  в проект „Ученически практики” е  успешно и по този начин се даде възможност на нашите ученици   да имат достъп до  една реална работна среда, в която приложиха своите теоретични знания, придобивайки практически умения и компетентности.

-проведени срещи с  управителите на фирмите, в които през месец август приключиха  практическото си обучение  трима ученика.

През месец август  проведох  две срещи   с управителите на фирмите-партньори по проекта. Те изразиха мнение, че  по време на практическото обучение на учениците се създадоха  добри взаимоотношения, които ще спомогнат за по-нататъшното ни  съвместно участие по проекта.

- публикуване на отчета за извършените дейности по проекта за изминалия отчетен период и снимки на учениците-участници в проекта в сайта на гимназията. Други публикации в местни и регионални  издания не са правени.

.  

Дейност 2: Установяване на устойчив механизъм за сътрудничество между системата на ПОО и българския бизнес за осигуряване на практическо обучение на ученици от системата на ПОО

През този период след проведените срещи с  управителите на фирмите-партньори по проекта имаме уверението, че част от тях  отново ще заявят желание за участие през учебната 2013/2014 г.  Изразиха мнение, че биха поели и повече ученици, но  самите офиси в счетоводните кантори не позволяват осигуряването  на повече от две работни места.

Създадените  взаимоотношения са гаранция за  едно устойчиво сътрудничество  между системата на професионалното образование  и бизнеса.

 

Дейност 3. Подготовка на успешно практическо обучение и изграждане на секторни мрежи от учители и наставници за практическо обучение

 

През месец август консултанта Бистра Попова извърши анкетиране на успешно завършилите практическо обучение  ученици. От своя страна  наблюдаващия учител Светлана Енчева  заедно с наставниците оцениха придобитите знания и умения на участниците, като нанесоха  резултатите в стажантските книжки.

 

Дейност 4: Провеждане на практическо обучение на ученици от системата на ПОО и удостоверяване на резултатите от него за индивидуалните участници-ученици

 

Всички ученици, включени в проекта проведоха практиката  в смесена форма на обучение. Към 31 август  успешно приключиха целия обем от 240 часа 23 стажанти. Резултатите от проведеното практическо обучение на всички ученици  индивидуално  бяха отразени от наставниците и наблюдаващите учители в стажантските им книжки. Предстои  оформянето на сертификатите и тяхното връчване.

Наблюдение и анализ на практики:

  • брой проверки, осъществени от директора 2
  • брой проверки, осъществени от наблюдаващите учители –  2

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ

 

Общо е мнението на фирмите-партньори и училищния екип, че въз основа на проведените дейности по проект „Ученически практики”се постигнаха следните добри резултати като:

1.Повишиха се професионалните компетентности  и умения  на участниците, като им се даде възможност да приложат на практика теоретичните знания.

      2.Изпълнението на различни по трудност операции, които  стажантите изпълняваха качествено и навреме ги научиха да работят в екип, да спазват трудовата и технологична дисциплина.

      3. Засилване на мотивацията за реализиране, стремеж към висока информираност и към усвояване на новостите в професията.

      4. Запознаване с възможностите за  професионална реализация.

      5. Създаване на устойчиви партньорски  взаимоотношения с фирмите.

 

 

ІІІ. Трудности и проблеми при реализиране на дейностите

 

Трудно е осъществяването на повече проверки от страна на наблюдаващите учители, поради  липса на средства за транспортни разходи.

 

ІV. Възможни решения за преодоляване на трудности и проблеми

 

Необходими са повече часове за преки наблюдения  и контрол от страна на наблюдаващите учители.

 

 

 

 

Функционален  експерт организатор ученически практики

МАРИЯ СЪБЕВА

Директор на

ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново

 

 
« назад