Проект BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще”Информация за проекта “Нова възможност за моето бъдеще”

Номер на проекта: BG051PO001-4.3.03-0001

Срок на изпълнение: 2013-2014 г.

Обща стойност: 5 862 200 лв.

Финансираща програма: Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция 4.3 "Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Изпълнител: Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

Цел на проекта

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инстументариум за валидиране на компетенции.

За успешното функциониране на системата са необходими не само законодателни промени, но и привличане на общетсвеното внимание към тази възможност.

Ползи от проекта...

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:

     • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;

     • Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;

     • Подобряване на процеса по подбор на персонала;

     • Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;

     • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;

     • Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения

Официална страница на проекта: http://validirane.mon.bg
« назад