Информация по проект "Ученически практики"ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ПРОЕКТ  BG051PO001-3.3.07-0001  УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

 

 

Подготвителните дейности по проект BG051PO 0001-3.3.07-0001   „Ученически практик” започнаха още през месец октомври и продължиха през  ноември и  декември  2014 г.  Сформираният училищен  екип по  запозна учениците с  целите и задачите на проекта. Проучиха се различни фирми,  към които отправихме покани  нашите ученици да се включат в проекта. След тяхната регистрация и обявените работни места , ние подадохме заявка за приемане  на нашите ученици    на практика в тези фирми  и учреждения. Първоначално изявиха желание за участие общо 32 ученици, но след проведеното събеседване и извършване на подбор по определени критерии, окончателно се включиха 30 ученика  от 10 –те, 11-те и 12 –те класове.   Общо  с 16 фирми и  организации на 12.02.2015 г. сключихме договор за провеждане на ученическите практики в реална работна среда. Сключихме договори с родителите и учениците. Освен това се сключиха и договори с наставниците, които работят по места във фирмите и отговарят за нашите стажанти. Всички документи на този етап от дейностите   са качени  в системата  на проекта.  Наблюдаващите учители Мария Събева и Стела Бояджиева, заедно с консултантите Светлана Енчева и Виолета Белчева   изготвиха графиците за провеждане на учебните часове по практиката във време удобно за учениците. Учениците  изпълняват заложените часове в графиците.  Имат засилен интерес към практическите занятия, тъй като имат възможност да вложат своите теоретични знания  на практика в реални работни условия.  От моя страна  през месец март  са извършени проверки и посещения  в някои от  фирмите и организациите  в Дряново. Наставниците работят добре с учениците –стажанти, възлагат им отговорни задачи за изпълнение.

 

31.03.2015 г.

Дряново

 

 

Функционален  експерт организатор ученически практики

Снежина Симеонова

Директор на

ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново

 
« назад