Обучение от разстояние в електронна средаЗАПОВЕД

№ 21-РД-04 /01.10.2021.

 

 

            На основание чл. 257, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование,  Заповед РД-01-229/ 01.10.2021г. на директора на РЗИ –Габрово и  Решение № 4,5,6 и7 от Протокол № 3 /01.10.2021 г. на ПС във връзка с усложнената епидемиологична обстановка  в област Габрово

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Въвеждането на ротационен  принцип на обучение  в ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново както следва:
  • за периода от 04.2021 г.  до 10.10.2021 г.  класовете 8а, 8б и 12а  се обучават присъствено, а класовете 9а, 9б, 10а и 11а  преминават в обучение от разстояние в електронна среда
  • за периода от 11.10.2021 г. до 17.10.2021 г. класовете 9а, 9б, 10а и 11а  се обучават присъствено, а класовете 8а, 8б и 12а  преминават в обучение от разстояние в електронна среда
  • за периода от 04.10.2021 г. до 17.10.2021 г. обучението на учениците от клубовете по проект BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното образование-традиция и нови възможности“ да  бъде обучение от разстояние в електронна среда.
  1. Обучението от разстояние в електронна среда да се осъществява  синхронно  чрез използване на електронната платформа на МОН Microsoft Teams.
  2. Графика на учебното време е следния:

                         I  час    -  08.00 ч. –  08.40 ч.

                         II час    -  08.50 ч. –  09.30 ч.

                        III час –    09.40 ч. – 10.20 ч.

                        IV час –   10.40 ч. -  11.20 ч.

                         V  час –   11.30 ч. – 12.10 ч.

                        VI час –   12.20 ч. – 13.00 ч.

                       VIIчас –   13.10 ч.  -   13.50 ч.

                      VIIIчас –  14.00 ч. -   14.40 ч.

                       IX час – 14.50ч. – 15.30ч.

 

С настоящата  заповед  да се запознаят  учениците, родителите, учителите  и ръководителите на клубовете за сведение и изпълнение.  

 

            МАРИЯ СЪБЕВА

           Директор на

       ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново

 

 

 

 
« назад