ОбяваФондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“ в качеството си на партньор по Проект BG05M2OP001-3.013-0004-C01 "Професионалното образование - традиция и нови възможности" с бенефициент ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ

НА ДЛЪЖНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА:

Експерт образователни дейности – 1 брой

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

• Участва в планирането, изработването и реализирането на Дейност 3 Работа със семействата от маргинализирани общности, включително ромите;

• Проучване на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевата група, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им, мотивиране за активно участие в работния процес в училището,

• Индивидуална и групова работа с проблемни родители, предоставяне на обучителни и информационни материали;

• Организиране на периодични срещи с останалите експерти към Фондацията, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

• Дава пълна информация на ръководителя на проекта за проведените срещи и инициативи с децата и родителите от маргинализирани общности, включително ромите;

• Ежемесечно води и предава на специалиста човешки ресурси за обобщаване документацията от извършените оценки на жилищните условия, оценка на обстоятелствата със заетостта /тип професия, случайна, временна и постоянна трудова заетост, получаване на социални помощи и др./, оценка на здравния статус, оценка на нивото на образование и отношение на семейството към детската градина и др.

• Участва в организирането на Родителски форуми;

• Изготвя тематични планове за родителските форуми, съобразени с плана за действие на проекта;

• Участва в популяризиране и публично представяне на резултатите от проведените родителски форуми;

• Участва в дейности по популяризиране и публично представянена проекта

• Създава и поддържа в процеса на работа, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество; насърчава социалното включване и сближаване.

• В своята работа е длъжен да не допуска форми на пряка и непряка дискриминация

• Изпълнява и други задачи, произтичащи от изпълнението на проектните дейности и възложени от ръководителя на проекта

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

• Образование – висше, бакалавър;

• Специалност – педагогическа или друга с хуманитарен профил;

• Професионален опит – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера над 7 години;

• Специфични изисквания - готовност за работа с деца от деца от маргинализирани общности, включително роми, техните семейства, умения за взаимодействие с различни институции;

• Допълнителните квалификации, стаж и/или опит в услуги със същия или сходен характер са предимство.

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда на непълен работен ден. С одобреният кандидат се сключва трудов договор за периода, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по проекта. Заплащането се определя според бюджета, предвиден за изпълнение на настоящата дейност.

I. Начин за провеждане на подбора:

Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 5-дневен срок от изтичане срока на обявлението.

Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. Конкурсната комисия на базата на представените документи класира лицата, които ще заемат съответните длъжности, според разработената „Методика за класиране на кандидатите“, като за работата си съставя протокол. Предлага на Председателят на Фондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“ сключване на договори с класираните лица.

ІІ. Документи за участие в процедурата:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

Заявление за кандидатстване по образец;ü

Проüфесионална автобиография по образец;

Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен, специалност, допълнителни квалификации;ü

Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит в сферата на образованието /копие от ТД, копие от трудова книжка/;ü

Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образецü

ІII. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документи за участие в подбора се подават на адрес: гр. Дряново, ул. „Никола Мушанов“ № 4 , лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Срок за подаване на документите: до 08.10.2021 г.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“

 

За повече информация: телефон за връзка 0878878532 e-mail: cwetan@yahoo.com

 

  Обява« назад