Обучение на учениците от 14.02.2022 г.Обучение на учениците от 14.02.2022 г.

ЗАПОВЕД

160-РД-04 /09.02.2022г.

 

На основание чл. 257, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгл.З-д № РД09-2282/08.02.2022 г. на МОН във връзка с доклад № 0507-35/08.02.2022 г.

                                                                                                       

НАРЕЖДАМ:

 

  1. От  14.02.2022 г.  до 18.02.2022 г. учениците от  IXa, IXб и   XIa да се обучават  присъствено в съответствие с Насоките за обучение и  действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.
  2. От 14.02.2022 г.  до 18.02.2022 г. учениците от VIIIa, VIIIб,  Xa и   XIIa  да се обучават от разстояние в електронна среда в електронната платформа на МОН Microsoft Teams.
  3. Учениците от 11а  продължават  практическото си обучение във фирмите-партньори в дните понеделник и вторник.
  4. Учениците от 12а също продължават  практическото си обучение във фирмите-партньори в дните понеделник, вторник и сряда.
  5. Всички ученици, учители и непедагогически персонал, да се явяват  в деня на тестването в 07.45 ч. в училище.  Тестването ще се извършва от 07.45ч. до 08.25ч.
  6. Определям следния график на учебния процес при синхронно обучение:

 

Първи час от 08.30ч. -09.10ч.

Втори час 09.20ч. - 10.00ч.

Трети час 10.10ч. - 10.50ч.

Четвърти час 11.10ч. - 11.50ч.

Пети час 12.00ч. - 12.40ч.

Шести час 12.50ч. - 13.30ч.

Седми час 13.40ч. - 14.20ч.

Осми час 14.30ч. - 15.10ч.

Девети час 15.20ч.-16.00ч.

 

С настоящата  заповед  да се запознаят персонала, учениците, учителите  и родителите    за сведение и изпълнение. 
« назад