СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ

На 23.03.2022 г. /сряда / от 17.30 ч.  Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново  и Фондация «Национален център за борба с бедствия и аварии», партньор по проекта, канят  всички родители на учениците, участници в  проект BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното образование - традиция и нови възможности“ към „МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския социален фонд на информационна среща /родителски форум/ с  екипа на проекта и специалиститие от партньорската организация   за представяне изпълнението на заложените дейности по проекта, постигнатите резултати от обучението, на участниците в клубовете, стратегията на образователната институция за развитието на професионалното образование и възможностите за  избора на професия, свързана с бъдещата трудова реализация на учениците. 

Място на събитието – класните стаи в сградата на ПГИ «Рачо Стоянов» - Дряново. Информационната среща  ще се проведе при спазване на всички противоепедимични мерки. Съобщение по проект BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното образование - традиция и нови възможности“« назад