Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”Ученици от ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново, участници в Проект "Ученически Практики" Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”

 

 Проект  BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”  - по този проект са изявили желания за участие общо 22 ученика, които имат навършени 16 годишна възраст. Основната цел на проекта е подобряване качеството на професионалното образование и практическо обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда. Фирмите, които са се регистрирали по проекта ще приемат на практика нашите ученици, които ще приложат своите знания в реална работна среда.  Във всяка фирма ще има наставник, който ще  отговаря за дадения ученик. Освен това в училище е създаден екип по проекта, консултанти и наблюдатели – учители ще  бъдат ангажирани с дейностите по проекта. Създава се един преход от образователната институция към работното място, като се повишава реализацията на младите хора,  създават се стабилни партньорства между училището и бизнеса, увеличават се стимулите на учениците за участието им  в трудовия процес. След успешно приключено практическо обучение на учениците ще бъдат изплатени стипендии  от проекта.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ПРОЕКТ  BG051PO001-3.3.07-0001  УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

 

 

Подготвителните дейности по проект BG051PO 0001-3.3.07-0001   „Ученически практик” започнаха още през месец октомври, ноември и декември 2012 г.. Сформираният екип по проекта  запозна учениците с  целите и задачите на проекта. Първоначално изявиха желание за участие общо 25 ученици, като мотивираха  писмено своето желание.   На по-късен етап  окончателно се включиха 23 ученика от 11-те класове. Проучиха се различни фирми,  към които отправихме покани  нашите ученици да се включат в проекта. След тяхната регистрация и обявените работни места , ние подадохме заявка за приемане  на нашите ученици    на практика в тези фирми  и учреждения.  Общо  с 16 фирми и  организации на 25.02.2013 г. сключихме договор за провеждане на ученическите практики в реална работна среда. На по-късен етап се включи още един ученик и на 25 .03.2013 г се сключи договор със съответната фирма. Сключихме договори с родителите и учениците. Освен това се сключиха и договори с наставниците, които работят по места във фирмите и отговарят за нашите стажанти.  Техническото оформление на договорите   бе подготвено от консултанта Денка Стефанова.  Всички документи на този етап от дейностите   са качени  в системата  на проекта от финансиста Милена Мандичева  Наблюдаващите учители Светлана Енчева и Виолета Белчева, заедно с консултантите Бистра Попова и Стела Бояджиева   изготвиха графиците за провеждане на учебните часове по практиката във време удобно за учениците. Всички ученици за месец март и към днешна дата изпълняват заложените часове в графиците и нямат отсъствия. Имат засилен интерес към практическите занятия, тъй като имат възможност да вложат своите теоретични знания  на практика в реални работни условия.  От моя страна  през месец март   и април са извършени проверки и посещения  във фирмите и организациите  в Габрово, Трявна и Дряново. Наставниците работят добре с учениците –стажанти, възлагат им отговорни задачи за изпълнение.Допълнително още един ученик заяви желание да се включи в  проект BG051PO 0001-3.3.07-0001   „Ученически практики”. Предстои  сключването на съответните договори.

 

23.04.2013 г.

Дряново

 

ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ ОРГАНИЗАТОР УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

МАРИЯ СЪБЕВА

Директор на

ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново

 

 

 
« назад