Проект BG051PO0001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти"Проект BG051PO0001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” - по този проект участват общо 10 педагогически  специалисти, които са изявили желание за обучение във връзка с работа в интеркултурна  среда, за превенция на училищното насилие и  агресията, за оценяване постиженията на учениците. Основната цел на проекта е повишаване равнището на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, мотивирането им за усъвършенстване на знанията и уменията им, а също така усъвършенстване на мениджърските умения на директора на училището за ефективно управление на финансовите ресурси.
« назад