Отчет по проект "Ученически практики" 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Отчетен доклад

на директора на ПГИ „Рачо Стоянов” - Дряново

Мария  Иванова Събева  - функционален експерт организатор ученически практики  по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”

За периода от  месец февруари /07.02.2013 г/  до месец май  /31.05.2013г./

 

 

І. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

Дейност 1: Данни, анализи и публичност на модерното практическо обучение за ученици от системата на ПОО

 

Реализирани дейности за популяризиране на проекта.

 

- запознаване  с проекта  и предоставената  възможност за участие

На работна среща на  методическото обединение „Професионална подготовка” при ПГИ „Рачо Стоянов”  запознах преподавателите  с проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд, с основната цел на проекта, а именно подобряване качеството  на професионалното обучение  и образование на учениците, като се улеснява достъпа им до практическо обучение. Тази предоставена възможност за регистрация и  участие на училището  е шанс за нашите  ученици, които могат  да   повишат своята квалификация  чрез практическото обучение в реална работна среда.  Обсъдихме и решихме да се включат учениците от 11-те класове, специалности „Банково дело”, „Оперативно счетоводство” и Митническо и данъчно обслужване”, тъй като по учебен план те изучават  икономическите дисциплини: счетоводство на предприятието, банково  и бюджетно счетоводство, финанси, банково дело и икономика на предприятието.  Тази   теоретична подготовка е  реална предпоставка за участието  на учениците  в проекта с цел  улесняване прехода от училището към пазара на труда или към висшето образование.

 

- подбор на училищен екип.

            На същата среща, за която е изготвен протокол приехме следните  критерии за подбор на  училищен екип, който ще работи по проекта:

1. Необходимо икономическо образование за учители  и служители.

2. Дългогодишен  опит и квалификация в  учебното заведение.

3. Преподаване на  икономически дисциплини на учениците от 11-те класове.

4.  Проявен интерес  и мотивация  за работа по европейски проекти

5. Умения за работа в екип и организационен опит.

6. Добра комуникативност с ученици и родители.

Съгласно приетите критерии се обсъдиха и възможностите на  всеки един преподавател за включване в екипа на проекта.  За избора на училищния финансист и  техническо лице, което да бъде консултант по проекта се направи предложение  да бъдат лица  от счетоводния отдел на училището, а не външни, тъй като  са работили по други проекти и добре познават дейността, свързана  с техническата подготовка  на документи и формуляри, а също така и  с финансовото отчитане.  По-късно на заседание на Педагогическия съвет, отново представих проекта, дейностите които предстоят да се извършат   и предложението  за училищния екип.След  взето решение издадох заповед за сформиране на екипа.

 

 • представяне на проекта пред ученици и родители, организиране на срещи с тях

Проведени бяха срещи с учениците от  11-те класове, специалности: „ Банково дело”, „Оперативно счетоводство” и „Митническо и данъчно обслужване”  за разясняване на  условията, целите и задачите на проекта. Пред тях беше представен и училищния екип по проекта, който ще подпомага, наблюдава и контролира тяхната  работа. Обясних  най-подробно възможността им  за участие, какво ще им допринесе този проект, как и при какви условия ще провеждат практическото обучение, какви са изискванията и всичко, от каквото се интересуват  могат   да намерят на  уеб страницата  на  самия проект. Проведени бяха индивидуални  срещи с част от родителите  на  ученици, проявили интерес към проекта. Те  изразиха своето желание за участие чрез  кратко мотивационно писмо. Екипа обсъди и одобри следните критерии за подбор на учениците:

1. Заинтересованост към проекта и работата в реални условия.

2. Добра теоретична подготовка.

3. Комуникативност и умения за работа в екип.

На обща родителска среща също представих проекта и предоставената възможност на децата да се включат и повишат своето професионално обучение

- избор на фирми, към които са отправени покани за участие в проекта и осигуряване на работни места на наши ученици.

Членовете на  училищния екип  проучиха фирмите и организациите на територията на община Дряново,  Трявна и Габрово. които могат да ни бъдат потенциални партньори в проекта, след което отправихме покани към работодателите да извършат необходимата регистрация за участие. Единно бе становището да се осигурят работни места за провеждане на практиката по местоживеене, тъй като  имаме ученици и от  градовете Трявна и Габрово, които ежедневно пътуват.

 

- изграждане на  нов сайт на икономическата гимназия.

Започнах популяризирането на дейностите  по проекта / web: pgidryanovo.com / . Тук е отразена  и част  от снимковия материал на ученици, наблюдаващи учители и наставници.   

 Поради липса на финансови средства нямаме направени публикации    в ежедневници на територията на гр. Дряново и  на регионално ниво.

 

Дейност 2: Установяване на устойчив механизъм за сътрудничество между системата на ПОО и българския бизнес за осигуряване на практическо обучение на ученици от системата на ПОО

Проведох срещи и разговори  с управителите на проучените фирми и организации. Някои от тях бяха извършили съответната регистрация, други направиха това по-късно, след което обявиха  своите работни позиции.

С  посочените фирми и организации: „Емилия Данчева” ЕООД – Дряново, Община  Дряново, ЦДГ „Детелина” – Дряново, Детски ясли – Дряново, „Пегея 2011” ООД – Габрово, „Сорте 76” ЕООД – Габрово, „Плод Продукт”  ЕООД – Габрово, ТСБ – Габрово, „Лакова консулт” ЕООД – Трявна, „Идея” ООД – Трявна преди стартирането на проекта проведох общо 10  срещи-разговори относно участието им  в проект „Ученически практики” с  поемането на ангажименти  от тяхна страна за приемането на наши ученици, които да провеждат ученическата практика  при тях в реална работна среда. За проведените срещи са  изготвени протоколи.

С управителите на  фирмите:  „Арт Хоум”  ЕООД – Габрово, „Егида Експерт”  ООД – Габрово,   ЕТ „Стоманобетон – Христо Илиев” – Габрово, ЕТ „Ади Кам – Красимир Митев” – Трявна, „Ико Асист” ЕООД – Габрово, „Импулс” АД – Габрово, „Егида Експерт” ЕООД – Габрово и „Камбо Инг „ ЕООД – Габрово  са проведени телефонни разговори  за разясняване на условията  и изискванията по проект „Ученически практики”. По-късно самите управители потвърдиха съгласие за  осигуряването на работни места за ученици от училището за провеждането на ученическата практика. С 16 фирми и организации  подписах  и сключих договори за провеждане на ученическа практика на ученици от Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов”- Дряново.

 

Дейност 3. Подготовка на успешно практическо обучение и изграждане на секторни мрежи от учители и наставници за практическо обучение

 

На проведената работна среща с  преподавателите след утвърдените и посочени по-горе  критерии извърших  подбор и сформирах училищния екип за работа по проекта, одобрен с Решение на педагогическия съвет.  Училищен финансист  е  Милена Мандичева  – главен счетоводител на учебното заведение.

Консултанти са   Стела Бояджиева- старши учител икономически дисциплини,  Бистра Попова  - учител  икономически дисциплини и  Денка Стефанова – касиер-домакин.

            Наблюдаващи учители са  Виолета Белчева – председател МО „ПП”, старши учител икономически  дисциплини и  Светлана Енчева – старши учител икономически дисциплини.

Извърших регистрация на училището за включване в проекта, запознах екипа с  конкретните  задължения.  Първоначално заявления  за участие в проекта подадоха следните 23 ученика:  

- от специалност „Банково дело” 11а клас -Благовеста Йорданова Минева, Димо Красимиров Енев, Цветомир Божанов Христов, Мариета Даниелова Иванова, Кристина Емилова Киселкова, Кристина Минева Каравелева, Калина Любомирова Бъркалова, Гергана Петкова Стоянова,  Симона Сашева Пушкарова, Рени Богданова Георгиева

- от специалност „Оперативно счетоводство” 11б клас -  Мартина Ганчева Джерманска, Кристияна Веселинова Блажева, Силвана Цветанова Груева, Деница Колева Гатева, Джулия Данаилова Николова, Марияна Михайлова Георгиева, Симона Светломирова Симеонова, Цеца Иванова Маркова, Пламена Павлова Колева.

- от специалност „Митническо и данъчно обслужване” 11в клас – Елеонора Сашева Костова, Есма Пенчева Христова, Венелина Красимирова Костова, Денислав Йонков Рачев

и след извършен подбор по  утвърдените критерии:

1. Заинтересованост към проекта и работата в реални условия.

2. Добра теоретична подготовка.

3. Комуникативност и умения за работа в екип.

екипа одобри техните  кандидатури. Сключих договори с учениците и техните родители. Със съдействието на управляващите съдружници и ръководители на фирми и организации, определихме наставниците,  с които  също сключих договори. Изработих план-график за дейностите по   проект  „Ученически практики” и програма за работа по проекта. След подписване на всички необходими договори консултантите, съвместно с наблюдаващите учители и фирмите-партньори, изготвиха  графици за провеждането на практиката на всеки един ученик с посочените теми за работа. Тематичните планове бяха  съгласувани с  фирмите-работодатели.

На по-късен етап се включиха още двама ученика – Иван Пламенов Пръвчев и Ганимир Миленов Минчев  от 11 клас, специалност „Банково дело”, като  се изготвиха  и подписаха всички необходими документи по проекта.

 

Дейност 4: Провеждане на практическо обучение на ученици от системата на ПОО и удостоверяване на резултатите от него за индивидуалните участници-ученици

 

 • Наблюдение и анализ на практики:
  • брой проверки, осъществени от директора –   24
  • брой проверки, осъществени от наблюдаващите учители –  28

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ

 

 • Добри практики

При посещенията си в предприятията, проведох разговори с управителите за продължаване на партньорските ни взаимоотношения и след приключване на дейностите по проекта.   Те  са доволни от работата на нашите стажанти и за в бъдеще можем да преговаряме за  осигуряване на работно място  на наши  ученици след завършване на средното професионално образование. При извършените проверки на учениците- стажанти  и в разговор с наставниците  констатирах следното:

 • стажантите спазват работното време по утвърдените графици
 • спазват вътрешния трудов ред на фирмата
 • изпълняват отговорно поставените задачи, обработват  първични счетоводни документи
 • работят добре в екип, имат добра комуникативност
 • усъвършенстват професионалните си умения

От проект „Ученически практики” , поради лични семейни причини отпадна ученичката  Симона Сашева Пушкарова от 11а клас, специалност „Банково дело”.  Разговарях с други ученици от училището, които да се включат в проекта и да работят в същата фирма, но нямаше желаещи.  По-късно се включиха за участие в проекта още двама ученика, но в други избрани от тях фирми.

До този момент работата по изпълнение на дейностите по проекта се извършва, без да имаме проблеми с фирмите. Няма причини за разтрогване на договори с работодателите.

 

ІІІ. Трудности и проблеми при реализиране на дейностите

 

Недостатъчни са проверките, извършени от наблюдаващите учители, поради липса на средства за покриване на техните разходи. Не могат да се осъществяват  ежедневни преки наблюдения  върху работата  на учениците-стажанти от наблюдаващите учители. Повече информация получават от самите наставници.

 

ІV. Възможни решения за преодоляване на трудности и проблеми

 

Предлагам за в бъдеще да бъдат заложени средства за разходи за командировка на проверяващите за осъществяване на по-добър контрол и наблюдение  върху работата на стажантите.

 

 

 

 

 

Мария Събева

Директор на  

ПГИ” Рачо Стоянов” – Дряново
« назад